fbpx

Weynand Kuijpers (UAE, Dubai)

"How to built an internet created by people for people?".

Про спікера

Для Вейнанда Інтернет – це місце, де наступне покоління буде розширювати свою думку та впроваджувати інновації. Це він відчув на власні очі, коли син перехитрив його, дізнавшись в Інтернеті, як варити яйце в мікрохвильовці. Така здатність до навчання повинна бути доступною у всьому світі, стабільно та ефективно.

Вейнанд – ракетознавець, який любить рогатки нових технологій на орієнтовані на клієнта орбіти. Він працював з командами на початку Інтернету в Європі і провів святкування тисячоліття в центрі обробки даних. Перший послідовник, командний гравець і дуже захоплений наданням рівних можливостей молодим талантам у всьому світі.

Соціальний мислитель, який надихає людей та організації робити речі по-іншому, прагнути у повній мірі, розвивати унікальні сили, нарощувати особистий вплив, звільняти колективний інтелект та досягти особистих та ділових цілей.

Тема: Як побудувати Інтернет, створений людьми для людей?

– Інтернет розпочався як механізм спільного використання між відділами НДДКР (R&D)
– комерційний світ взяв верх і створив величезну децентралізацію
– FAMGA трапилася і забула включити півсвіту
– нова технологія – дозволяє розробляти та зберігати дані людей для людей.
– найбільший техно визов “робити менше”
– халайти: мінімальна ОС, зберігання робочого стану блокчейну, можливості самовідновлення.

Мова: англійська

About the speaker

For Weynand, the Internet is where the next generation will expand their minds and innovate. He experienced this first-hand when his son outsmarted him by learning online how to boil an egg in a microwave. Such learning ability should be available globally, sustainably and efficiently.

Weynand is a rocket scientist that loves slingshotting new technologies into customer-centric orbits. He has been working with teams at the start of the internet in Europe and spent the millennium celebration in a datacenter. First follower, team player and very passionate about bringing equal opportunities to young talent around the world.

Social thinker that inspires people and organizations to do things differently, aspire to their full potential, develop unique strengths, grow personal influence, liberate collective intelligence and achieve personal and business goals.

Topic: How to built an internet created by people for people?

Points:
– the internet started as a sharing mechanism between R&D departments (p2p)
– commercial world took over and created massive decentralization 
– FAMGA happened and forgot to include half the world
– new technology – allowing data processing and storage fabric to be built by people for people.
– biggest techno challenge in to “do less”
– highlight: minimal OS, blockchain operational state storage, self-healing capabilities.

Language: English